#1  
قديم 05/04/2007, 05:19 PM
موقوف
تاريخ التسجيل: 10/01/2006
المكان: قلب الهلال
مشاركات: 209
زوايا هلاليه " بدون تعقيد"كتابه اولى

ÇáÒÇæíå ÇáÍÇÏå

ÇÓÈæÚ
ãáíÁ ÈÇÇáãÔÇÑßÇÊ ÇÓÈæÚ ãä ÇÞæì ÇÓÇÈíÚ ÇáãæÓã

áÞÇÁÇÊ áÇÊÕäÝ ÇáÇ ãä ÝÆÉ
first class

ÇáÓÈÊ

äáÊÞí ãÚ ÇáÞáÚå

ÇáåáÇá * ÇáÃåáí

áÞÇÁ ÑÏ ÇáÏíä

æÇí Ïíä ..!

ÇÚÊÈÑ Çä åÐÇ ÇááÞÇÁ Óíßæä ãÝÕá Ííæí Ýí ÈÞíÉáÞÇÁÇÊ ÇáÃÒÑÞ ÇáãÞÈáå

ÇÊãäì Çä äßæä ÇßËÑ æÇÞÚíå æÇßËÑ ÚÞáÇäíå äÍä äáÚÈ ÇãÇã ÝÑíÞ ßÈíÑ

áÐáß ãä Çáãåã ÚÏã ÇáãÌÇÒÝå ÈÓãÚÉ ÇáÝÑíÞ ÝÇÇáÎÓÇÑå áÇÞÏÑ Çááå ÈäÊíÌå ßÈíÑå ÞÏíßæä áåÇ ÇßÈÑ ÇáÃËÑ Úáì ÈÇÞí ÇáãæÓã

áÐáß ØÑíÞÉ1/5/4 ØÑíÞå ãäÇÓÈå

ÇáÏÚíÚ

ÇáÎËÑÇä_____ÊÝÇÑíÓ ___ÇáãÑÔÏí (Îáíá)___ÇáÚäÞÑí

ÇáÛÇãÏí_____ÚÒíÒ

ÇáÔáåæÈ____________äæÇÝ

ØÇÑÞ

íÇÓÑ (Çæ ÑÏíÑíÞæÇ)Ç


áÞÇÁ ÇáåáÇá * ÈÎÊÇßæÑ

áÞÇÁ ãåã Úáì ÇáÕÚíÏ ÇáÚÇáãí æÇÚäí ÇáÚÇáãíå

áÃäå ãÝÊÑÞ ÇáØÑÞ Èíä ÇáÊÃåá æÈíä ÇáÃÚÝÇÁ ÇáãÈÇÔÑ

íÌÈ Çä ääÊÒÚ åÐå ÇáÈØÇÞå ÈÍæá Çááå Èßá Þæå æÈßá ÌÏÇÑå ÝäÍä ÇÍÞ ÈÍæá Çááå
áÞÇÁ

ÇáåáÇá * ÇáäÕÑ

åæ Ýí ßá ÃáÃÍæÇá áÞÇÁ ÏíÑÈí

æÍÊì íÍíä ÇáãæÚÏ Óíßæä áäÇ ÈÍæá Çááå æÞÝÇÊ ãÚå æáßä áÇäÓÊÈÞ ÇáÇÍÏÇË

ÇáÒÇæíå ÇáÞÇÆãå

íÌÈ Çä äßæä Úæä æíÏ æÇÍÏå Ýí ÏÚã ÇáåáÇá Ýí åÐå ÇáÝÊÑå ÇáÍÑÌå

äÚã ÇÚÊÑÖäÇ Úáì ÇáÛÇÁ ÇáÚÞæÏ æÇÈÑÇã ÇÎÑì ÈÃÓÈÇÈ ãÞäÚå ÍÓÈ ãÇíÑÇå ÇáÃÏÇÑííæä æÇáãÞÑÈæä ááäÇÏí
æÛíÑ ãÞäÚå áäÇ
æáßä ÊÈÞì áäÇ ÊÍÝÙÇÊäÇ æäÊãäì Çä Êßæä ÇáÇÏÇÑå ÇáåáÇáíå ÕÇÍÈÉ ÇáÞÑÇÑ ÇáÃÕæÈ æÇáÕÍíÍ

áÃääÇ Ýí ÇáäåÇíå äÑíÏ ãÕáÍå åÐÇ ÇáßíÇä ..!

íÌÈ Çä äÕØÝ Ýí ÕÝ æÇÍÏ Çáì ÌÇäÈ ßá ÛíæÑ Úáì åÐÇ ÇáäÇÏí æÚáì ÑÃÓåã Óãæ ÇáÃãíÑ ãÍãÏ Èä ÝíÕá


ÃРáäÞÝ ÏæäãÇ ãíáÇä æáßä ÈÒÇæíå 90 ãÚ ÇáÃÑÖ æÍÊì ÇáÏÞíå 90 ãä ÚãÑ ÇáãäÇÝÓÇÊ


ÇáÒÇæíå ÇáãäÝÑÌå


ÞÑÃÊ åÐÇ Çáíæã æÊÍÏíÏ Ýí ÌÑíÏÉ " ÇáÈØÇØí" æãÇ ÇÚäíå åäÇ ÇáÑíÇÖí

æáí Ýí ÇáÈØÇØí .. ÇãÑ


ÇáãÏÚæ " ÚÇÕã "

æÝí ÒÇæíÉ ÔÆäÇ Çã ÇÈíäÇ

æåí ÇáÒÇæíå ÇáÎÇáíå ãä ÇáÑÞÇÈå æÎÇáíå ãä ÇáäÙÑ áÚÏíãí ÇáäÙÑ

æØÈÚ æÈÏæä ÇÏäì Ôß åí ãáíÆå ÈÇáÓã ÇáÑÚÇÝ


ÚäæÇäåÇ Çáíæã

" ÓÇãí åæ ÇáÌãÇá ÈÚíäå "

åæ ßÐáß íÇÚÇÕã

ÍÊì æÇä ÊÍæá æÊÍæÑ åÐÇ ÇáÚäæÇä Úä ãÇåæ Úáíå

ÑÛã Úä ÇäÝß ÓíÈÞì ÚäæÇä ááÌãÇá æááæÝÇÁ


áÃäå æáÃäå ÝÞØ

ÓÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇãí


ÞÇÑäÊ Èíä ÓÇãí æÈíä ÇáããËá ÇáÌÒÇÆÑí ÇáÃÕá ÇáÐí áÚÈ áå Ýí äÝÓ ÇáÝÑíÞ

æáÇ æÌå ááãÞÇÑäå

æáÇÚÒÇÁ áß ÇíåÇ ÇáÌÈÇä ÇáÐí íÃÈì Çä íÖÚ ÕæÑÊå ÍÊì íÃãä Úáì äÝÓåÃÎíÑ ÇÑÓáÊ áåÐÇ ÇáãÏÚæ " ÚÇÕã ""1

ÑÓÇáå

ÇáäÕ : ÚÌíÈ ÇãÑß íÇÓÇãí ãÏåÔ , ÊáÌã ÇÝæÇå ÇÚÏÇÆß ÈÞÏãß ÇáÐåÈíå . ÍÊì æÇäÊ ÊÚÊÒá áÇÊßÇÏ ÊÎáæ ãä ÇáÍÓÏ .

Çáíæã : 18/3/1428

اخر تعديل كان بواسطة » بسام اللحياني في يوم » 06/04/2007 عند الساعة » 03:44 AM
اضافة رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05/04/2007, 05:41 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ العسيري الهلالي
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 18/09/2003
المكان: عروس ( ج ـدة) البحر الاح ـمر
مشاركات: 2,386
عجيب امرك ياسامي مدهش , تلجم افواه اعدائك بقدمك الذهبيه . حتى وانت تعتزل لاتكاد تخلو من الحسد .


صح لسانك
اضافة رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05/04/2007, 05:51 PM
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 27/03/2007
مشاركات: 246
مشكور اخوي على الطرح والاسلوب الراقي

جريدة الرياضي او اسف اقصد نشرة الرياضي

معروفه بميولها الصفراء الحاقده على الزعيم ومنجزاته

واللي ما يطول العنب ..؟


لك كل الود
اضافة رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05/04/2007, 06:02 PM
موقوف
تاريخ التسجيل: 10/01/2006
المكان: قلب الهلال
مشاركات: 209
العسيري الهلالي


الف شكر لك


لاهنت مرورك جميل
اضافة رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05/04/2007, 06:04 PM
موقوف
تاريخ التسجيل: 10/01/2006
المكان: قلب الهلال
مشاركات: 209
إقتباس
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عشقي الزعامه
مشكور اخوي على الطرح والاسلوب الراقي

جريدة الرياضي او اسف اقصد نشرة الرياضي

معروفه بميولها الصفراء الحاقده على الزعيم ومنجزاته

واللي ما يطول العنب ..؟


لك كل الود


اهلآ اخوي

عشقي الزعامه

اكيد أنها تتبع للبطاطي


لذلك هي صفراء اللون والمحتوى


تحيتي لك ولمرورك
اضافة رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05/04/2007, 06:07 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ مساعد ؟
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 09/09/2005
مشاركات: 1,905
وش كاتب انت

مو انجليزي ولا عربي مدري وشذا
اضافة رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05/04/2007, 06:10 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 17/03/2006
المكان: آحلى الريـآض
مشاركات: 3,480
اكتب عربي
اضافة رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05/04/2007, 06:10 PM
موقوف
تاريخ التسجيل: 10/01/2006
المكان: قلب الهلال
مشاركات: 209
والله اني مثلك ماني داري وش حصل في الموضوع

؟؟؟؟؟؟؟؟؟


يااخوان الحقونا


وش الدبره فيه ...!!
اضافة رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05/04/2007, 06:12 PM
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 06/02/2007
مشاركات: 466
انا عني الموووووضوع بالأنجليزي بس يعطيك العافيه عالجهوود
اضافة رد مع اقتباس
  #10  
قديم 05/04/2007, 06:18 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 18/05/2005
مشاركات: 6,509
احاول انجليزي مانفع

احاول فرنسي مانفع

مشكله اللي مايعرف لهجة الكمبيوتر
اضافة رد مع اقتباس
  #11  
قديم 05/04/2007, 06:19 PM
موقوف
تاريخ التسجيل: 15/03/2007
المكان: بــيــتــنــا!!
مشاركات: 228
واللّه ما ادري وش السالفه
بس ان شاء الله خير لزعيم آسيا
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموحالوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 12:46 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube